Algemene Voorwaarden

Inleiding

De navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, zoals bedoeld in deze voorwaarden. Door het bezoeken van deze website zoals hierna gedefinieerd, verklaart u akkoord te gaan met en zich te zullen houden aan de op de website https://www.easierdentalcare.com/ vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer, die op het gebruik van de website van toepassing zijn.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EASIERDENTALCARE BENELUX B.V.

 

1. Algemeen:

1.1 Deze verkoopvoorwaarden en algemene bepalingen (hierna: ‹‹Algemene Verkoopvoorwaarden››) zullen van toepassing zijn op alle verkopen en prijsopgaven door Easierdentalcare Benelux B.V. (hierna: ‹‹Easierdentalcare››) aan afnemers (hierna: ‹‹koper››), alsmede op diensten en/of werkzaamheden, voortvloeiend uit overeenkomsten van koop en verkoop, dan wel daarmee verband houdend.
1.2 Iedere afwijking, aanvulling en/of verandering vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Easierdentalcare en geldt uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij deze bedingen zijn gemaakt.
1.3 Uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle prijsopgaven en verkopen door Easierdentalcare aan koper, ongeacht enig andersluidende bepaling in kopers Algemene Verkoopvoorwaarden of door koper aangebrachte wijziging op het orderbevestigingsformulier.
1.4 Easierdentalcare behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht of anderszins niet bindt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.6 Een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is op eerste aanvraag bij Easierdentalcare te verkrijgen.

 

2. Offertes:

2.1 Alle offertes van Easierdentalcare zijn bindend gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Overeenkomsten tussen Easierdentalcare en koper komen pas tot stand indien en voor zover orders zijn geaccepteerd door Easierdentalcare. Easierdentalcare is vrij om – binnen haar normale bedrijfsuitoefening – orders te accepteren of te weigeren.

 

3. Prijs:

3.1 De overeengekomen prijzen, zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn exclusief BTW, tenzij anders weergegeven. De vermelde prijs is exclusief eventuele transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van de goederen naar een plaats van aflevering binnen de Benelux, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Easierdentalcare heeft het recht prijsverhogende factoren na het afsluiten van de overeenkomst, zoals prijsstijgingen van de leveranciers van Easierdentalcare, invoerrechten of andere rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, koerswijzigingen, in rekening te brengen.

 

4. Levering:

4.1 Levering geschiedt alleen per bestelverpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijslijst zoals gehanteerd door Easierdentalcare.
4.2 De door Easierdentalcare aangegeven levertijden zijn mede afhankelijk van externe partijen c.q. transporteurs, de door Easierdentalcare gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Easierdentalcare naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen, door welke oorzaak ook, geven geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst noch tot niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Aflevering vindt plaats op de wijze en op de plaats zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestigingen van Easierdentalcare of op de wijze die door Easierdentalcare schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de vestiging van Easierdentalcare te Oisterwijk de plaats van aflevering.
4.4 Omstandigheden, welke de import de ver- of bewerking, de productie, de verzending der levering, verhinderen of vertragen, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden, ontslaan Easierdentalcare, indien en voor zover wenselijk, van de verplichting tot levering van een gedeelte, zonder dat Easierdentalcare tot enige schadevergoeding is gehouden.
4.5 Easierdentalcare heeft het recht een levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.
4.6 De koper draagt zelf het risico van beschadiging en tenietgaan van zijn goederen vanaf het moment dat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres of indien geen plaats van aflevering is vastgesteld, vanaf het moment van aflevering in de vestiging te Oisterwijk.

 

5. Betaling:

5.1 De koopprijs is door koper verschuldigd op het moment van aflevering. Alle betalingen dienen plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie op een door Easierdentalcare aan te wijzen bank- of postrekening.
5.2 Easierdentalcare behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van koper noodzakelijk acht.
5.3 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Easierdentalcare gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten of levering uit te stellen onder voorbehoud van Easierdentalcare’s recht om schadevergoeding te vorderen.
5.4 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is koper aan Easierdentalcare een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% voor iedere of gedeelte van de maand, waarmede de vervaltermijn wordt overschreden. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van tenminste 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan Easierdentalcare verder toekomende rechten op schadevergoeding.
5.5 Betalingskorting: in overleg met Easierdentalcare mag de koper, na schriftelijke goedkeuring, bij betaling binnen 14 dagen 2% betalingskorting inhouden op het factuurbedrag inclusief BTW.

 

6. Reclames:

6.1 Reclames dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij Easierdentalcare te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
6.2 De koper is niet gerechtigd op grond van zodanige klachten betaling te weigeren of uit te stellen.
6.3 De koper dient klachten die verband houden met ondeugdelijke levering van of transportschade aan producten op de desbetreffende transportdocumenten aan te geven.

 

7. Omruilen van een product:

7.1 Easierdentalcare ontvangt het foutief bestelde product binnen zes maanden na afleveren retour in ongeopende verpakking, onbeschadigd en compleet, voorzien van een kopie van de levernota.
7.2 Producten die zijn voorzien van een vervaldatum (o.a. implantaten, healing abutments, etc.), dienen bij het retourneren nog minimaal 24 maanden houdbaar te zijn. Een kortere houdbaarheidsdatum wordt niet geaccepteerd.
7.3 Het product kan uitsluitend worden omgeruild voor een product van dezelfde waarde.
7.4 Producten die in een pakketcombinatie zijn aangekocht, kunnen niet worden gecrediteerd.
7.5 Easierdentalcare verstuurt het vervangende product pas op wanneer het eerder bestelde product retour is ontvangen.
7.6 Het vervangende product wordt per post naar koper toegestuurd. Easierdentalcare kan geen garanties geven over de levertijd van het omgeruilde product.

 

8. Crediteren van een product:

8.1 Easierdentalcare ontvangt het foutief bestelde product binnen twee maanden na afleveren retour in ongeopende verpakking, onbeschadigd en compleet, voorzien van een kopie van de levernota.
8.2 Producten die in een pakketcombinatie zijn aangekocht, kunnen niet worden gecrediteerd.
8.3 Wanneer het product aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, ontvangt koper een creditnota.
8.4 De betalingsverplichting blijft gehandhaafd wanneer een product niet binnen 30 dagen aan Easierdentalcare wordt geretourneerd. Easierdentalcare hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingsverplichting vervalt enkel op het moment dat de creditnota van Easierdentalcare door koper is ontvangen.
8.5 Verzendkosten worden niet gecrediteerd.

 

9. Aansprakelijkheid:

9.1 Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in het vorenstaande is Easierdentalcare niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de koper opgekomen, in verband met door ons geleverde producten of verrichte diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Easierdentalcare of van haar personeel.
9.2 De aansprakelijkheid van Easierdentalcare is in dit geval beperkt tot een bedrag zijnde de helft van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. In geen geval is Easierdentalcare aansprakelijk voor indirecte schade of door enigerlei andere gevolgschade.
9.3 Easierdentalcare is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door niet- gekwalificeerden zijn gebruikt.
9.4 Schadeclaims moeten binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Easierdentalcare schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.
9.5 Koper vrijwaart Easierdentalcare voor alle aanspraken van derden terzake van door Easierdentalcare geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.

 

 

10. Eigendomsvoorbehoud:

10.1 Easierdentalcare behoudt zich het eigendom voor van alle door Easierdentalcare aan koper geleverde producten. Het eigendom van deze producten gaat eerst op koper over zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Easierdentalcare heeft voldaan. Indien en voor zover te enige tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van dit artikel ten nadelen van Easierdentalcare mocht worden beperkt, verbindt koper zich op eerste verzoek van Easierdentalcare ten behoeve van Easierdentalcare een bezitloos pandrecht te vestigen ter zake alle aan cliënt geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Easierdentalcare op koper.

 

11. Garanties:

11.1 Indien producten geleverd worden zonder een garantiebewijs zullen uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing zijn:
a) Easierdentalcare garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de aankoop;
b) Indien Easierdentalcare een gebrek bewezen acht, zal zij in overeenstemming met de koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor dat product, waarbij Easierdentalcare in geen geval tot meer of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd is gehouden mits het product aan Easierdentalcare is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (vergezeld van naam, adres, aankoopbewijs en omschrijving van het probleem);
c) aanspraak binnen bovengenoemde periode op de garantie kan slechts worden gemaakt indien het geleverde conform de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de afnemer of personen voor wie de afnemer aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren, zulks ter beoordeling van Easierdentalcare.

 

12. Geschillen:

12.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de met ons overeengekomen overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht. De daaruit voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, Nederland.

Hey There!

Wilt u op de hoogte blijven van onze

merken en aanbiedingen?

Vul nu uw e-mailadres in en mis nooit een belangrijke update!

X